Pie ieejas Sniega parkā, blakus nomas punktam, izveidota dabīgā ledus slidotava, kura ir 80×15 metrus plaša.
Slidotava paredzēta ikvienam bez vecuma ierobežojuma.
Nomas punktā tiek piedāvāti 100 slidu pāri – no 27. līdz 47. Zinošs personāls palīdzēs ikvienam atrast atbilstošāko ekipējuma pāri.

Inventāra noma:

Darba dienās 1 st – 3 EUR
Katra nākošā stunda + 2 EUR
Brīvdienās 1 st – 5 EUR
Katra nākošā stunda + 3 EUR

Apmeklētājiem ar savu inventāru slidotava pieejama bez maksas!

Slidošanas noteikumi

Novērtē savu veselības stāvokli pirms došanās slidot, uzņemoties pilnu atbildību par sevi.
Uz ledus drīkst atrasties tikai ar slidām kājās – ar apaviem pārvietoties stingri aizliegts.
Pirms slidošanas pārliecinies, ka slidas un aizsargekipējums ir lietošanas kārtībā.
Visus priekšmetus, kas var traucēt slidošanai, kā arī apdraudēt tavu vai apkārtējo drošību, atstāj ārpus ledus laukuma (nūjas, bērnu rati, ragavas u.c).
Bērniem ieteicams lietot aizsargķiveres.
Izvēlies atbilstošu slidošanas ātrumu, netraucējot citus slidotājus.
Ledus laukums izmantojams tikai slidošanai, tāpēc hokeja spēlēšana nav pieļaujama.
Slidotavu nedrīkst izmantot alkohola un narkotisko vai psihotropo vielu reibumā esošas personas.
Slidojot iesakām uzvilkt cimdus.
Ārpus slidotavas ar slidām kājās atļauts pārvietoties tikai pa gumijas paklājiem.
Trasē aizliegts uzturēties suņiem un citiem dzīvniekiem.
Cieni pārējos slidotavas lietotājus, lai neradītu draudus savai un citu drošībai.
Slidotavas lietotājs ir atbildīgs par kaitējumu, kas nodarīts trešajai personai vai “Sniega parkam”.
Bez ierunām jāpilda slidotavas apkalpojošā personāla norādījumi.
Gadījumos, kad apmeklētājs nepakļaujas noteikumiem, personāls ir tiesīgs liegt iespēju izmantot parku.